ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw)

เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)

เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ (Volscan Profiler)

เครื่องวัดค่า Vapor Sorption Analyser (VSA)

เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว Rapid Visco Analyser (RVA)