Product

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลาย (NIR)

สำหรับห้องปฏิบัติการ (DA7250 NIR Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่าง เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายในเวลา 6 วินาที สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ผู้ผลิต

PerkinElmer Inc.
Country: USA
Website

DA 7250
DA 7250 SD

สำหรับใช้ในสายการผลิต (Process NIR Instrument)

สามารถวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแบบ Real-time

DA 7350

DA 7350 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์ในถังผสม (Mixer) หรือภายในท่อลำเลียงที่เป็นระบบปิด พร้อมกับตรวจสอบค่าสีหรือสิ่งผิดปกติที่อาจปนเปื้อนในกระบวนการผลิตจากกล้องที่มีอยู่ในตัวเครื่อง

DA 7440

DA 7440 สำหรับวัดผลิตภัณฑ์บนสายพานลำเลียง (Belt Conveyor)