Product

เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser ,RVA)

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการให้ความร้อนเพื่อ ควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประเมินการทำงานของเอนไซม์ในแป้ง ทำนายผลของการเติมส่วนผสมต่างๆ (Premix)       อีกทั้งทำนายผลของการดัดแปร (Modified) ที่มีต่อคุณสมบัติของแป้ง และประเมินอัตราการสุกของแป้งในผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Extrusion ได้

มีโปรแกรมสำหรับออกแบบวิธีการวัดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เวลา ความเร็วรอบใบพัด และมีวิธีการวัดตามมาตรฐานสากลพร้อมใช้งาน เช่น มาตรฐาน ICC, RACI และ AACC

เครื่องมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในช่วงความหนืดและอุณหภูมิที่ต้องการ

ผู้ผลิต

PerkinElmer Inc.
Country: USA
Website

รุ่น TecMaster
วัดความหนืดได้ในช่วง 20-8,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC

กราฟความหนืดของข้าวอะไมโลสสูงและอะไมโลสต่ำ

รุ่น 4500
วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 99.9oC

กราฟความหนืดของแป้งชนิดต่างๆ

รุ่น 4800
วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงสุด 140oC

กราฟความหนืดของแป้งมันฝรั่ง