Product

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw)

เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (aw) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112) โดยมีเครื่องวัด Water Activity (aw) Aqualab สามารถใช้วัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด ของแข็ง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

ผู้ผลิต

METER Group, Inc.
Country: USA
Website

Aqualab 4TE/PRE สามารถวัดค่า aw ด้วยเทคนิคที่ได้รับการรับรอง AOAC  ในเวลาเพียง 5 นาที

AquaLab 4TE
AquaLab PRE

Aqualab TDL สามารถวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ โดยเทคนิค Tunable Diode Laser  ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนในการวัดตัวอย่างที่มีน้ำมันหอมระเหยหรือสารระเหย

AquaLab TDL

Aqualab PawKit เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระแบบพกพา สามารถแสดงผลใน 5 นาที โดย Electronic Capacitive Sensors 

Aqualab Pawkit

เครื่องวัด aw รุ่น  AquaLab 3 และ Aqualab 4TEV จะสามารถวัดได้ทั้ง aw และค่า Moisture Content โดยการใส่ Isotherm Equation ในระบบของ SKALA

AquaLab 3
AquaLab 4TEV