Product

เครื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นกับค่าปริมาณน้ำอิสระ Vapor Sorption Analyser (VSA)

เครื่องวัดค่า Vapor Sorption Analyser (VSA) สามารถทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm curve ด้วยวิธี Dynamic Dewpoint Isotherm method (DDI) และ Dynamic Vapor Sorption method (DVS) โดยตัวเครื่องจะประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB และ DLP เครื่องทำงานแบบ Stand-Alone ใช้งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ และน้ำหนักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างพร้อมบันทึกเวลาตลอดการทดสอบ ทำให้ได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและสังเกตจุดวิกฤตที่เป็นปัจจัยสำคัญต่ออายุการเก็บได้อย่างชัดเจน  โดยมีโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการวัดได้ทั้งตัวเลขและกราฟ  

ผู้ผลิต

METER Group, Inc.
Country: USA
Website

กราฟ Absorption และ Desorption Isotherm ของน้ำตาล ที่อุณหภูมิ 25◦C

กราฟ Absorption และ Desorption Isotherm ของหมูแผ่นอบกรอบ ที่อุณหภูมิ 25◦C