Resource/แหล่งข้อมูล

การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer

คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer” และสาธิตการใช้งานโดย Ms. Jennifer Piper ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท BaySpec, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายสรุป