Resource/แหล่งข้อมูล

การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” บรรยายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

  • การทดสอบคุณภาพของเมล็ดข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีด้วยเครื่อง Falling Number และเครื่อง Glutomatic system
  • การวัดคุณสมบัติแป้งข้าวสาลีในสายการผลิต
  • การทดสอบคุณภาพโด (Dough) และผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี