Resource/แหล่งข้อมูล

การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระอย่างถูกวิธี

คำบรรยาย: ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ AquaLab หัวข้อบรรยายประกอบด้วย หลักการพื้นฐานที่ควรรู้ การเตรียมตัวอย่าง วิธีการทำความสะอาดเครื่องที่ถูกต้อง และตอบคำถามโดยทีม Tecnical Service  เพื่อการใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ