Product

เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ (Volscan Profiler)

เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่สมมาตรหรือวัดปริมาตรได้ยาก เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  กล้วย ส้ม ไก่สด เป็นต้น โดยใช้เทคนิคแสงเลเซอร์ในการสแกนตัวอย่าง ทำให้ทราบความกว้าง ความยาว ความสูง และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดในรูปแบบสามมิติ และสองมิติได้ ทำให้สามารถตรวจสอบรูปร่างที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

ผู้ผลิต

Stable Micro Systems
Country: United Kingdom
Website

ภาพ 3D ของครัวซ็อง
ภาพ 3D ของผมที่มีน้ำหนักและผมชี้ฟู
ภาพ 3D ของหัวเทียน