Product

เครื่องมือวิเคราะห์เมล็ด

AM 5200

เครื่องวัดความชื้นธัญชาติ (Aquamatic 5200)

สามารถหาค่าความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (pellet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้ร่วมวิจัยกับ USDA ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จึงรวดเร็ว ทดสอบภายใน 10 วินาที มีหน้าจอสัมผัสแบบสี ง่ายต่อการใช้งาน

ผู้ผลิต

PerkinElmer Inc.
Country: USA
Website

SC6000R

เครื่องวัดขนาดและความผิดปกติของธัญชาติ (SeedCount)

สามารถวัดความกว้าง ยาว หนา จำนวนเมล็ด วัดความผิดปกติ เช่น ท้องไข่ ข้าวเปลือก จุดดำ เส้นแดง หรือเมล็ดเหลือง ของเมล็ดธัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ซึ่งให้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใน 30 วินาที

สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์และแสดงผลเป็นกราฟได้

ผู้ผลิต

Next Instruments
Country: Australia
Website