Product

เครื่องวัดแบบพกพา (Portable Meter)

เครื่องวัดคุณภาพของผักผลไม้แบบพกพา (Produce Quality Meter)

F-750

สามารถวัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Mater แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR ได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 310-1100 nm และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB และ SD Card เพื่อ export ข้อมูลการทดสอบ

ผู้ผลิต

 Felix Instruments Inc.
Country: USA
Website

เครื่องวัดคุณภาพของมะม่วงและอะโวคาโดแบบพกพา (Avocado and Mango Quality Meter)

สามารถวัดองค์ประกอบทางเคมี เช่น Brix, Dry Matter แบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค NIR ได้ที่ช่วงความยาวคลื่น 640-1050 nm ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลการทดสอบและพิกัด GPS ณ จุดที่วัดได้ และชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ผ่าน USB, SD Card และ Wi-Fi

F751 Avo
F-751 Mango

เครื่องวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเอทิลีน (Portable Ethylene Analyzer)

เป็นเครื่องวัดและบันทึกปริมาณก๊าซเอทิลีนในผักผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย  แอปเปิ้ล เป็นต้น สามารถวัดปริมาณก๊าซเอทิลีนในปริมาณต่ำสุดถึง 25 ppb ตัวเครื่องจะบันทึกผลภายในตัวเครื่องอย่างต่อเนื่องแบบ Real-time และสามารถปรับอัตราการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

F-900

เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจนแบบพกพา (Three Gas Analyzer)

เครื่องวัดปริมาณก๊าซเอทิลีน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซออกซิเจนแบบพกพา สามารถทดสอบได้ทั้งแบบในบรรจุภัณฑ์ ในกล่อง และโกดังเก็บตัวอย่าง ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา พกพาเพื่อใช้งานนอกสถานที่ได้ง่ายและสะดวก

F-950

เครื่องวัดก๊าซในภาชนะบรรจุแบบพกพา (Package Headspace Gas Analyzer)

เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ในภาชนะบรรจุ ซึ่งมีผลต่ออายุการเก็บ (shelf life) ของผลิตภัณพ์อาหารเช่น ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก และผลไม้สด ตัวเครื่องน้ำหนักเบา พร้อมกระเป๋าสะพายเหมาะสำหรับพกพา

ผู้ผลิต

Bridge Analyzers, Inc.
Country: USA
Website

Oxygen Analyzer - Model 9000
CO2/O2 Analyzer - Model 9001
CO/CO2/O2 Analyzer - Model 900131