Aquamatic 5200

  • สามารถหาค่าความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (pellet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA
  • วิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง

  • รวดเร็ว ทดสอบภายใน 10 วินาที

  • หน้าจอสัมผัสแบบสี

Logo Perten