Manufacturer: METER Group, Inc.

Logo METER Group, Inc.

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) สามารถวัดค่า aw ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือน้ำ วัดผลในเวลาเพียง 5 นาที รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112)

Water Activity (aw)
4TE DUO

AquaLab Series 4TE DUO

สามารถวัดได้ทั้ง aw และค่า Moisture Content โดยการใส่ Isotherm Equation