Manufacturer: Stable Micro Systems

เครื่อง Volscan Profile

เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กล้วย ส้ม ไก่สด โดยเทคนิคการใช้แสงเลเซอร์
สามารถทราบขนาดทั้งความกว้าง ยาว สูง และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
แสดงลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ ทำให้สามารถตรวจสอบรูปร่างที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ