Texture Analyser

Manufacturer: Stable Micro Systems

Logo Stable Micro Systems

วัดคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความนุ่มเหนียว จากการวัดค่าแรงที่กระทำต่อตัวอย่าง

โปรแกรมวิเคราะห์เนื้อสัมผัสที่แสดงผลอย่างชัดเจนด้วยเส้นกราฟและตัวเลข โดยมีวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น AOAC, AIB, ASTM และ GMIA เป็นต้น

ประเมินคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบหรือส่วนผสม ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จ รวมถึงบรรจุภัณฑ์

ประเมินผลของสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสที่มีคุณภาพ

เปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับสินค้าในท้องตลาด

ประกันคุณภาพของสินค้า