Product/ผลิตภัณฑ์

เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)

เป็นเครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความนุ่มเหนียว โดยการวัดค่าแรงที่กระทำต่อตัวอย่าง เพื่อประเมินคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า อีกทั้งเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับสินค้าในท้องตลาด
                ตัวเครื่องทำงานร่วมกันกับโปรแกรมวิเคราะห์ที่แสดงกราฟผลการทดสอบแบบ  real-time พร้อมกับแสดงผลเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น AOAC, AIB, ASTM และ GMIA
เป็นต้น

ผู้ผลิต

Stable Micro Systems
Country: United Kingdom
Website

TA.XTPlusC
TA.XTExpressC