Product/ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser ,RVA)

เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการให้ความร้อนเพื่อ ควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประเมินการทำงานของเอนไซม์ในแป้ง ทำนายผลของการเติมส่วนผสมต่างๆ (Premix) อีกทั้งทำนายผลของการดัดแปร (Modified) ที่มีต่อคุณสมบัติของแป้ง และประเมินอัตราการสุกของแป้งในผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Extrusion ได้

มีโปรแกรมสำหรับออกแบบวิธีการวัดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ในควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เวลา ความเร็วรอบใบพัด และมีวิธีการวัดตามมาตรฐานสากลพร้อมใช้งาน เช่น มาตรฐาน ICC, RACI และ AACC

เครื่องมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในช่วงความหนืดและอุณหภูมิที่ต้องการ

ผู้ผลิต

PerkinElmer Inc.
Country: USA
Website

รุ่น TecMaster
วัดความหนืดได้ในช่วง 20-8,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงถึง 99.9oC

รุ่น 4500
วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงถึง 99.9oC

รุ่น 4800
วัดความหนืดได้ในช่วง 10-25,000 cP
ความเร็วรอบ 160 rpm และทำอุณหภูมิได้สูงถึง 140oC