Product Overview

น้ำอิสระ (aw) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเป็นค่าที่ส่งผลโดยตรงกับเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112) โดยมีเครื่องวัด Water Activity (aw) Aqualab สามารถใช้วัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด ของแข็ง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

เครื่องวัดคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความแข็ง ความกรอบ ความนุ่มเหนียว โดยการวัดค่าแรงที่กระทำต่อตัวอย่าง เพื่อประเมินคุณภาพทางเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบหรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ การรับประกันสินค้า อีกทั้งเปรียบเทียบคุณภาพของผลิตภัณฑ์กับสินค้าในท้องตลาด
                ตัวเครื่องทำงานร่วมกันกับโปรแกรมวิเคราะห์ที่แสดงกราฟผลการทดสอบแบบ  real-time พร้อมกับแสดงผลเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น AOAC, AIB, ASTM และ GMIA
เป็นต้น

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านความหนืดของตัวอย่างหลังผ่านการให้ความร้อนเพื่อ ควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถประเมินการทำงานของเอนไซม์ในแป้ง ทำนายผลของการเติมส่วนผสมต่างๆ (Premix) อีกทั้งทำนายผลของการดัดแปร (Modified) ที่มีต่อคุณสมบัติของแป้ง และประเมินอัตราการสุกของแป้งในผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการผลิต เช่น กระบวนการ Extrusion ได้


เป็นกล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกภาพและ NIR Spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom Imaging ซึ่งแสดงผลความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งตัวกล้องมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพและวัดสเปกตรัมด้วยอัตราการบันทึกข้อมูลที่มีความละเอียดสูงและรวดเร็ว ซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมประเภทต่างๆ ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องวัดค่า Vapor Sorption Analyser (VSA) สามารถทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm curve ด้วยวิธี Dynamic Dewpoint Isotherm method (DDI) และ Dynamic Vapor Sorption method (DVS) โดยตัวเครื่องจะประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB และ DLP เครื่องทำงานแบบ Stand-Alone ใช้งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ และน้ำหนักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่างพร้อมบันทึกเวลาตลอดการทดสอบ ทำให้ได้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและสังเกตจุดวิกฤตที่เป็นปัจจัยสำคัญต่ออายุการเก็บได้อย่างชัดเจน  โดยมีโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานและแสดงผลการวัดได้ทั้งตัวเลขและกราฟ  

DA 7250 SD

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบไม่ทำลายตัวอย่าง เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายในเวลา 6 วินาที สามารถใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว

เครื่องวัดขนาดและปริมาตรของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่สมมาตรหรือวัดปริมาตรได้ยาก เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  กล้วย ส้ม ไก่สด เป็นต้น โดยใช้เทคนิคแสงเลเซอร์ในการสแกนตัวอย่าง ทำให้ทราบความกว้าง ความยาว ความสูง และปริมาตรของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดในรูปแบบสามมิติ และสองมิติได้ ทำให้สามารถตรวจสอบรูปร่างที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอ รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย เครื่องมีระบบ Safety ในการทำงานเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ

สามารถวัดความกว้าง ยาว หนา จำนวนเมล็ด วัดความผิดปกติ เช่น ท้องไข่ ข้าวเปลือก จุดดำ เส้นแดง หรือเมล็ดเหลือง ของเมล็ดธัญชาติ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ซึ่งให้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง ภายใน 30 วินาที

สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์และแสดงผลเป็นกราฟได้

เครื่องมือใช้วิเคราะห์หาปริมาณ Water Binding of Gluten, Dry Gluten Content, Gluten Index, Wet Gluten Content แบบรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแป้งสาลีตั้งต้นหรือควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตได้ ตัวเครื่องใช้งานง่าย หน้าจอสีสัมผัส มีฟังก์ชั่นในการคำนวณผลและบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ

ทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึม ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ที่ผลิตจากแผ่นฟิล์มและฟอยล์ ตามมาตรฐาน ASTM F-1140, ISO-11607

เทอร์โมมิเตอร์แบบพกพาซึ่งกันน้ำได้ ใช้งานง่าย และสะดวก

เครื่อง pH แบบพกพาพร้อมหัววัดที่สามารถเสียบเข้าไปในตัวอย่างสำหรับวัดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและกึ่งแข็งกึ่งเหลว