Resource

Video – Flour

Resource/แหล่งข้อมูล การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การตรวจคุณสมบัติแป้งข้าวสาลี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” บรรยายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ การทดสอบคุณภาพของเมล็ดข้าวสาลีและแป้งข้าวสาลีด้วยเครื่อง Falling Number และเครื่อง Glutomatic system การวัดคุณสมบัติแป้งข้าวสาลีในสายการผลิต การทดสอบคุณภาพโด (Dough) และผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี ติดต่อขอรายละเอียด

Video – Texture

Resource/แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ “การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผมและความงาม” บรรยายและสาธิตการวิเคราะห์โดย 3 ผู้เชี่ยวชาญ คุณรัตนันท์ พรรณารุโณทัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกันกับ Mr. Paul Brown และ Ms. Katie Plummer จากบริษัท Stable Micro System ติดต่อขอรายละเอียด

Video – PortableMS

Resource/แหล่งข้อมูล การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer คำบรรยาย: บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การตรวจสอบสารเคมีแบบเห็นผลทันทีด้วย BaySpec Portable Mass Spectrometer” และสาธิตการใช้งานโดย Ms. Jennifer Piper ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท BaySpec, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายสรุป ติดต่อขอรายละเอียด

Video – Water Activity

Resource/แหล่งข้อมูล การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระอย่างถูกวิธี คำบรรยาย: ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ AquaLab หัวข้อบรรยายประกอบด้วย หลักการพื้นฐานที่ควรรู้ การเตรียมตัวอย่าง วิธีการทำความสะอาดเครื่องที่ถูกต้อง และตอบคำถามโดยทีม Tecnical Service  เพื่อการใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดต่อขอรายละเอียด