Product: AW

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) สามารถวัดค่า aw ด้วยเทคนิคที่ได้รับการรับรอง AOAC ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียด ของแข็ง จนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือน้ำ วัดผลในเวลาเพียง 5 นาที รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และ Personal Care ตาม USP Method (1112) โดยมีเครื่องวัด Water Activity (aw) หลายรุ่นที่รองรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวัดตัวอย่าง PRE