NIR DA 7250

NIR

วิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายใน 6 วินาที ใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว

Lab Mill

เครื่องบด Lab mill สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอ สะดวกและปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ

Aquamatic 5200

สามารถหาค่าความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (pellet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA