NIR DA 7250

NIR

วิเคราะห์องค์ประกอบ เช่น โปรตีน ไขมัน และกรดอะมิโน ภายใน 6 วินาที ใช้ได้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว

Lab Mill

เครื่องบด Lab mill สามารถบดตัวอย่างให้มีความละเอียดสม่ำเสมอ สะดวกและปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ

Aquamatic 5200

สามารถหาค่าความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (pellet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA

FX17/FX10

Hyperspectral Imaging Cameras

กล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกทั้งภาพและ NIR Spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom  Imaging ซึ่งแสดงความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร เคมี ยา และเครื่องสำอางค์ ฯลฯ