เครื่องวัดความหนืดของแป้ง
(Rapid Visco Analyser)

ใช้วัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ตามอุณหภูมิ และเวลาที่เปลี่ยนไป นิยมใช้วัดคุณสมบัติของแป้ง แป้งโมดิฟายด์และคุณสมบัติของข้าว โดยสามารถออกแบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างอิสระ พร้อมมีวิธีทดสอบคุณสมบัติของแป้ง และข้าวที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

Feature Products

Package Seal Strength/Burst Tester

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ ใช้ทดสอบความแข็งแรงและการรั่ว ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

ดูรายละเอียด


Leak Tester/ Flow Tester

เครื่องวัดการรั่วของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะบรรจุอาหารและยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง

ดูรายละเอียด


Vapor Sorption Analyzer (VSA)

- ทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm Curve ด้วยวิธี Dynamic* และ Static Isotherm** - ประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB, DLP - ใช่งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างในเครื่อง โดยค่า water activity (aw), moisture content และเวลา จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ * Dynamic Isotherm (DDI, Dynamic Dewpoint Isotherm Method) ** Static Isotherm method (DVS, Dynamic Vapor Sorption Method)

ดูรายละเอียด


เครื่อง Aquamatic 5200

- สามารถหาความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (Pallet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA - วิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง - รวดเร็ว - ทดสอบภายใน 10 นาที - มีความแม่นยำสูง - หน้าจอสัมผัสแบบสี

ดูรายละเอียด


VIEW OFFER

เรียนรู้และป้องกันปัจจัยที่ทำให้อาหารบูดเสีย (ตอนที่1)

ทวิเม อาหารเสีย คือการที่อาหารเปลี่ยนจากสภาพปกติไปในทางไม่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรารู้สึกได้จากกลิ่น รส การสัมผัส และการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ ตัวการสำคัญคือ อากาศและออกซิเจน ความชื้น แสง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

อ่านต่อ...

CHARPA TECHCENTER