Package Seal Strength/Burst Tester

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ ใช้ทดสอบความแข็งแรงและการรั่ว ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

  • Brand: - None -

Related Products

เครื่อง Aquamatic 5200

- สามารถหาความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (Pallet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA - วิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง - รวดเร็ว - ทดสอบภายใน 10 นาที - มีความแม่นยำสูง - หน้าจอสัมผัสแบบสี

ดูรายละเอียด


Vapor Sorption Analyzer (VSA)

- ทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm Curve ด้วยวิธี Dynamic* และ Static Isotherm** - ประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB, DLP - ใช่งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างในเครื่อง โดยค่า water activity (aw), moisture content และเวลา จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ * Dynamic Isotherm (DDI, Dynamic Dewpoint Isotherm Method) ** Static Isotherm method (DVS, Dynamic Vapor Sorption Method)

ดูรายละเอียด


Leak Tester/ Flow Tester

เครื่องวัดการรั่วของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม เช่น ภาชนะบรรจุอาหารและยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง

ดูรายละเอียด


Package Seal Strength/Burst Tester

เครื่องทดสอบความแข็งแรงและการรั่วซึมของถุงบรรจุภัณฑ์ ใช้ทดสอบความแข็งแรงและการรั่ว ตามรอยปิดผนึกของถุงบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

ดูรายละเอียด


Package Headspace Gas Analyzer

เครื่องวัดออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ในภาชนะบรรจุแบบพกพา ใช้สำหรับวัดก๊าซในภาชนะบรรจุ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมขบคี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก ผลไม้สด

ดูรายละเอียด


CHARPA TECHCENTER