เครื่องวัดค่า Water Activity (aw)

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) สามารถวัดค่า aw ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผมต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่นหรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือน้ำ วัดผลในเวลาเพียง 5 นาที รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและ personal care ตาม USP Method (1112)

Water Activity (aw) TDL
TDL
Water Activity (aw) 4TE DUO
4TE DUO
Water Activity (aw) 4TE
4TE
Water Activity (aw) PRE
PRE
Water Activity (aw) Pawkit
Pawkit

เครื่อง Vapor Sorption Analyser (VSA)

Vapor Sorption Analyser (VSA)
VSA
  • ทดสอบหา Adsorption และ Desorption Isotherm curve ด้วยวิธี Dynamic* และ Static Isotherm**
  • ประมวลผลและคำนวณค่าคงที่จากกราฟตามสมการทั้ง BET, GAB และ DLP
  • ใช้งานง่าย เพียงใส่ตัวอย่างในเครื่อง โดยค่า Water Activity (aw), Moisture Content และเวลาจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์อย่างอัตโนมัติ

* Dynamic Isotherm method (DDI,Dynamic Dewpoint Isotherm method)
** Static Isotherm method (DVS,Dynamic Vapor Sorption method)