เครื่อง Aquamatic 5200

ผู้ผลิต : - None -

- สามารถหาความชื้น น้ำหนักจำเพาะ และอุณหภูมิของเมล็ดธัญชาติ และอาหารสัตว์ประเภทเม็ด (Pallet) โดยใช้ 150 MHz Radio ซึ่งได้วิจัยร่วมกับ USDA - วิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง - รวดเร็ว - ทดสอบภายใน 10 นาที - มีความแม่นยำสูง - หน้าจอสัมผัสแบบสี