- None -

เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Rapid Visco Analyser)

ใช้วัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ตามอุณหภูมิ และเวลาที่เปลี่ยนไป นิยมใช้วัดคุณสมบัติของแป้ง แป้งโมดิฟายด์และคุณสมบัติของข้าว โดยสามารถออกแบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างอิสระ พร้อมมีวิธีทดสอบคุณสมบัติของแป้ง และข้าวที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ