โทรศัพท์สายตรง: 088-874-2201 ระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

Home

8 Apr 2008 

Introducing the NEW Volscan Profiler

Volscan, click here to visit Stable Microsystems

Stable Micro Systems are proud to announce the launch of the Volscan Profiler to the Baking Industry. This benchtop laser-based instrument allows manufacturers to measure the volume of a loaf of bread automatically. This gives vital information relating to the inherent qualities of bread, which in turn affect consumer perception of the finished product.

บริการรับวิเคราะห์

ลำดับ การบริการวิเคราะห์ ราคา/หน่วย
หมายเหตุ
1.

Water Activity (Aw)

500.- ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงิน ณ วันที่ส่งตัวอย่างวิเคราะห์
2. Texture Analyser 1,000.-
3. Rapid Visco Analyser (RVA) 850.-
4. Sorption Isotherm Isotherm Analysis

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:   กรณีต้องเตรียมตัวอย่างก่อนการวัด Texture คิดราคาตัวอย่างละ 1,200 บาท
  กรณีต้องเตรียมตัวอย่างก่อนการวัด RVA คิดราคาตัวอย่างละ 1,000 บาท
  กรณีส่งตัวอย่างปกติวิเคราะห์ให้ภายใน 3 วันทำการ
  กรณี Aw มากกว่า 10 ตัวอย่าง หรือ Texture / RVA ไม่เกิน 5 ตัวอย่างวิเคราะห์ให้ภายใน 6 วันทำการ
  กรณี Texture / RVA มากกว่า 5 ตัวอย่างวิเคราะห์ให้ภายใน 10 วันทำการ
     

 

 

 

 

 

Promotion!   กรณีวิเคราะห์ Texture ตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป ราคาตัวอย่างละ 850 บาท (หรือราคาตัวอย่างละ 1,000 บาท สำหรับตัวอย่างที่ต้องมีการเตรียมก่อนวัด)
  กรณีวิเคราะห์ RVA ตั้งแต่ 10 รายการ ขึ้นไป ราคาตัวอย่างละ 700 บาท

 

 

 

 

 

     การชำระค่าบริการ:
1. โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนพระราม 3 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 057-1-05001-3
  2. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลบางนา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 086-1-30113-7
  3. เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด
  4. ธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.บางนา สั่งจ่ายในนาม : บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่คุณคณพร พรหมมาศ
โทรศัพท์ 02-399-3059-62 ต่อ 136 โทรสาร 02-748-6969
E-mail : applications@charpatech.com
 
Charpa Techcenter Co.,Ltd. 48 Soi Lasalle 43 Lasalle Street Bangna Bangkok 10260 Thailand
Mobile: 088-874-2201 Phone: +66 0 2399 3059-62,Ext. 130-136 Fax: +66 0 2748 6969