Event

สัมมนาเรื่อง Aquasorp Isotherm Generator

จาร์พาจัดสัมมนาเรื่อง Isotherm Generator บรรยายโดย Mr. Brady Carter แห่ง Decagon Devices สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต เป็นวิทยากรร่วม เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับ isotherm ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแนะนำเครื่อง Aquasorp isotherm generator งานนี้มีขึ้นที่ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้มาร่วมสัมมนาประมาณ 140 คน

2018-01-01

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร

จาร์พาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ. เมือง จ. ลพบุรี

2018-01-01

The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Cosmetic and Pharmaceutical

ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันหลังจบการสัมมนาเรื่อง The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Cosmetic and Pharmaceutical ซึ่งในงานมี Mr. Brady Brady Weldon จากบริษัท Decagon Devices, Inc. แห่งสหรัฐอเมริกา และ Miss. Christina Turnbull จากบริษัท Stable Micro Systems แห่งสหราชอาณาจักร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

2017-08-02

TSAE 2015

จาร์พาร่วมงาน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference : TSAE 2015) วันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

2015-03-17

CHARPA TECHCENTER