Upcoming Event

Upcoming Event

ยังไม่มีอีเว้นต์เร็ว ๆ นี้
Past Events
ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกันหลังจบการสัมมนาเรื่อง The Key Factors to Improve Quality, Safety, and Shelf Life of Cosmetic and Pharmaceutic...
จาร์พาร่วมงาน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 16th TSAE Nationa...
Mr. Terry Deadman ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย ของบริษัท Stable Micro Systems ร่วมกับทีมงานจาร์พา แสดงสินค้าในงาน Food Ingrediants Asia 2008 ณ...
จาร์พาร่วมกับ CAMO อินเดีย ซึ่งเป็น Regional Office ของภาคพื้นเอเชีย มีกำหนดจัดงานแนะนำซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล The Unscrambler "การใช้โปรแกรมคอมพิวเต...
จาร์พาร่วมแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการครั้งนี้...
As a sponsor for this event, Stable Micro Systems is honoured to be invited to talk about the surimi applications on Texture Analyser. ...
จาร์พาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิท...
จาร์พาขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแวะเยี่ยมทักทายและชมสินค้าที่บูธ...
จาร์พาจัดสัมมนาเรื่อง Isotherm Generator บรรยายโดย Mr. Brady Carter แห่ง Decagon Devices สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต เป็นวิทยากรร่วม เ...
Most View