TSAE 2015

23 June 2017 - 12:00 AM

จาร์พาร่วมงาน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมการเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 16th TSAE National Conference and the 8th TSAE International Conference : TSAE 2015) วันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Upcoming Event