อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร

23 June 2017 - 12:00 AM

จาร์พาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ. เมือง จ. ลพบุรี

Upcoming Event