สัมมนาเรื่อง Aquasorp Isotherm Generator

23 June 2017 - 12:00 AM

จาร์พาจัดสัมมนาเรื่อง Isotherm Generator บรรยายโดย Mr. Brady Carter แห่ง Decagon Devices สหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต เป็นวิทยากรร่วม เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับ isotherm ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งแนะนำเครื่อง Aquasorp isotherm generator งานนี้มีขึ้นที่ ห้องประชุมวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้มาร่วมสัมมนาประมาณ 140 คน

Upcoming Event