บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารและภาชนะบรรจุ

Feature Products

เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyser)

สำหรับวัดเนื้อสัมผัสของอาหาร เครื่องสำอาง ยา วัสดุพลาสติก หนัง เส้นใย และวัสดุอื่นๆ สามารถวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความนุ่มเหนียว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความกรอบ ความมีสปริงจากการวัดค่าแรงกระทำต่อตัวอย่างโดยทำงานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส

ดูรายละเอียด


เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)

เครื่องวัดค่า Water Activity (aw) สามารถวัดค่า aw ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย รา ตลอดจนการเสียเนื้องจากการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น หรือ เนื้อสัมผัสของอาหาร ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือน้ำ วัดผลในเวลาเพียงห้านาที รวมถึงช่วยลดการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางและ Personal Care ตาม USP Method (1112)

ดูรายละเอียด


เครื่องวัดความหนืดของแป้ง (Rapid Visco Analyser)

ใช้วัดความหนืดของผลิตภัณฑ์ตามอุณหภูมิ และเวลาที่เปลี่ยนไป นิยมใช้วัดคุณสมบัติของแป้ง แป้งโมดิฟายด์และคุณสมบัติของข้าว โดยสามารถออกแบบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเร็วรอบและเวลาได้ตามวัตถุประสงค์ในการทดสอบตัวอย่างได้อย่างอิสระ พร้อมมีวิธีทดสอบคุณสมบัติของแป้ง และข้าวที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด


Hyperspectral Imaging Camera

กล้องถ่ายภาพสเปกตรัมที่บันทึกทั้งภาพและ NIR spectrum ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยี Pushbroom Imaging ซึ่งแสดงความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีภายในผลิตภัณฑ์ได้ สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร ผลิตผลทางการเกษตร เคมี ยา และเครื่องสำอาง ฯลฯ

ดูรายละเอียด


Unscrambler Camo

The Unscrambler (โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล) เป็นโปรแกรมคำนวณค่าหรือสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีทางสถิติ อาทิ PCA, PCR, PLS, L-PLS, MCR, MLR, Regression, KMeans Clustering, SIMCA ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลทั้งแบบ ANOVA และ Response Surface เป็นต้น

ดูรายละเอียด

VIEW OFFER

เรียนรู้และป้องกันปัจจัยที่ทำให้อาหารบูดเสีย (ตอนที่1)

ทวิเม อาหารเสีย คือการที่อาหารเปลี่ยนจากสภาพปกติไปในทางไม่พึงประสงค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรารู้สึกได้จากกลิ่น รส การสัมผัส และการมองเห็น การเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ ตัวการสำคัญคือ อากาศและออกซิเจน ความชื้น แสง การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

อ่านต่อ...

CHARPA TECHCENTER